STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
     SKOG
     JAKT
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
BOTEGEN SKOG - SKOG
Även Botegen Skog är inköpt under senare år och vid flera tillfällen (1990, -92 och -94). området är nu 300 hektar stort och utgörs från början av fem torp som friköptes för ca hundra år sedan från Blackstad by. Men lantbruket lades ned tidigt, troligen redan under 50-talet i takt med "naturlig avgång". Här har sedan dess inte bedrivits någon egentligt aktivt skogsbruk. Gerth Hjalmarsson är därför den första generationen av utpräglad skogsbrukare på marken. Den tidigare skogen var helt självföryngrad, starkt fragmenterad och ojämn. Bestånden har därför efterhand förts över till större, enhetliga bestånd. Därav följer också att andelen yngre skog dominerar på det här området.


Ur bördighetssynpunkt dominerar de svaga tallmarkerna, varför självföryngring varit bäst lämpad föryngringsmetoden, sedan iståndsättningen av Botegen Skog tog sin början under tidigt 90-tal.
 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41