STARTSIDA
     SKOG
     JAKT
     GRUS


ÖSTANKÄRR SKOG
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
ÖSTANKÄRR EGENDOM - SKOG

Mångbruk
Sedan Gerth Hjalmarsson tillträdde släktgården i början av 1980-talet har han efterhand helt lagt ner den tidigare verksamhet som byggde på ett kombinerat jord- och skogsbruk. Idag är all betes- och åkermark nedlagd och överförd till skog och förvaltning inriktad på ett aktivt skogsbrukande.
En beskrivning som Gerth Hjalmarsson själv värjer sig emot, då han har en egen devis: - jag förvaltar inte min mark, jag förädlar den.
Det innebär att Gerth Hjalmarsson bedriver ett mångbrukande där skogen är basen, men där en medveten satsning på jakt, fiske, naturturism och andra mjuka värden blir ett allt viktigare komplement.

Flera verksamheter
Trots den historiska kopplingen och den extremt långa kulturhistoriska kontinuiteten i markanvändning och ägande har Gerth Hjalmarsson inte varit rädd för att ändra inriktning. Som att plantera igen gamla åkrar, bygga nya vägar och utnyttja jakt- och fiskemöjligheter för kommersiella ändamål. Därför har Gerth Hjalmarsson valt att organisera verksamheten i fyra grenar:

Skog                         Jakt
  Fritid             Grus

Målinriktning
Inriktningen på själva skogsbrukandet skiljer sig här emellertid något från det vanliga inom skogsbruket idag. Dels anpassas skogsskötseln till viltvårdens krav i syfte att gynna ett rikt viltfoderutbud. Dels sker all avverkning och skötsel med särskilt skonsamma metoder och med en mycket hög ambitionsnivå för att uppnå virkesrika ungskogar. Exempelvis ges här även plats för hästen i drivningsarbete, vid sidan av maskinerna. I gallring föredras också småskaliga maskiner. Även om skogsbruket är mycket produktionsinriktat på Östankärr Egendom gynnas även naturvärdena i skogsmiljön, tack vare användning av skonsamma skötsel- och drivningsmetoder. Vad gäller trädslagsfördelningen sker också en medveten skötsel i syfte att minska granandelen till förmån för tall och löv, som i många fall är mer naturliga trädslag än granen, med ostkustens försommartorra klimat. Ökad lövandel innebär också en fördel vid en eventuellt kommande miljöcertifiering av skogsinnehavet.

 

 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41