STARTSIDA


ÖSTANKÄRR SKOG
     SKOG
     JAKT
     HISTORIK
RINGSBO SKOG
RÖKULLA SKOG
BOTEGEN SKOG
BLACKSTAD VILTPARK

NORRA MALMÖ ARKIPELAG


FOTOGALLERI


KONTAKT


 
 
ÖSTANKÄRR SKOG - SKOGOmrådet ligger i Locknevi socken inom Vimmerby kommun i ett sjöfattigt, kuperat och starkt skogsdominerat landskap som är relativt otillgängligt för det allmänna friluftslivet.


Östankärr Skog på 564 hektar är välarronderad och helt utan allmänna vägar och större kraftledningar. Markerna kännetecknas av kuperad och blockig terräng med tall som dominerande naturligt trädslag.

Skogshistoriskt kan noteras att tallskogarna redan under 1930-talet höggs ut hårt och ersattes med gran. Följden blev en onaturlig trädslagsfördelning. Under 1970-talet påbörjade dock Gerth Hjalmarssons far, Hjalmar Andersson, ett arbete att återskapa tallskogarna. När Gerth Hjalmarsson 1983 köpte ut denna del av fastigheten från sin släkt var volymandelen gran på området ca 60 procent, men har fram till dags dato reducerats till ca 35 procent.


Särskilt noterbart är de mossar som under 70-talet dikades ut idag har förvandlats till högproduktiva tallskogar genom i första hand naturlig föryngring. Åldersstrukturen idag har tyngdpunkt mot dels äldre avverkningsmogen granskog, dels yngre bestånd sedan tiden då ett aktivt skogsbruk påbörjades i området under 60-talet.

Sedan 1980-talet har också ett 40-tal hektar betes- och åkermarker överförts till skog, dock inte som sedvanligt enbart med gran, utan till hälften lövplanteringar. Jordbruket lades ned helt 1992 och området är numera ett renodlat skogsskifte med ett mycket väl utbyggt nät av skogsvägar.

Det fortsatta målet är att öka lövandelen ytterligare i strävan mot ett naturanpassat, uthålligt skogsbruk, vilket också underlättar vid en kommande eventuell miljöcertifiering av egendomen. 


 
E-post
hjalmarssons@ostankarr-egendom.se


Hemsida & fotografier
Emma Jansson

 
Brukningscentrum
Blackstad Klockaregård
590 94 Blackstad

Fast telefoni
Telefon: 0493-911 61
Fax: 0493-911 41

Mobil
Telefon: 070-68 911 61
Fax: 070-65 911 41